Martin Jakubec
 • PhDr. Martin Jakubec, PhD.
  Kandidát na poslanca do NR SR

  Martin Jakubec kandiduje v roku 2017 z vôle občanov a záujmových združení ktoré ho podporili, na funkciu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Občanom BSK ponúkam inteligentné riešenia spokojného a hrdého spolunažívania v našom kraji.

  Slušnosťou, čestnosťou a otvoreným dialógom s občanom ponúkam svoj volebný program a nastolené projekty zlepšenia občianskej vybavenosti a života v BSK. Praktické riešenia a získanie dôvery občana v inštitucionálny rámec fungovania úradu župy a reálne využívania kompetencií BSK pre občanov, podnikateľov a zahraničných návštevníkov hlavnej metropoly v duchu rozvoja celej našej spoločnosti.

  Som jeden z Vás.V Bratislave žijem od malička a som srdcom, hrdý Bratislavčan.

  Zaujímam sa o verejné dianie nie len z pozície mladého človeka, ale aj mediálne známej osoby, aktivistu a zástupcu kultúrnej obce na Slovensku. Poznáte ma, stretávam sa s Vami. Mojím záujmom je byť k Vám ešte bližšie. Preto chcem obhajovať záujmy Vás, všetkých Slovákov.
  S tímom šikovných a múdrych ľudí sa nám podarí vybudovať zo Bratislavy a Slovenska, ešte krajšiu miesto v strede Európy. Spojme sa a ukážme, že nám na tom naozaj záleží. Bez Vás to sám, nedokážem.

  Uchádzam sa o Vašu priazeň a dôveru ako samostatne nezávislý občiansky kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017 a kandidát na poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky pre najbližšie voľby.


 • PhDr. Martin Jakubec, PhD.
  " Slovák srdcom aj dušou"

  Martin Jakubec sa narodil 17.11.1983 v Bratislave. Je absolventom Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore masmediálne štúdia. Následne absolvoval rigorózne konanie v odbore filozofia médií. V ďalšom období sa venoval výskumnej činnosti na PEVŠ v Bratislave v odbore mediálny výskum, politický marketing a komunikácia kde po úspešnom štúdiu získal titul PhD. Popri vzdelávacích aktivitách sa venuje prednáškovej činnosti a práci so študentmi.

  Je odborným asistentom historika a politológa doc. PhDr. Jozefa Darma, CSc. Politickej činnosti sa venuje už od rannej mladosti. Bol členom Rady mládeže Slovenska. Pôsobil v prvej volebnej kampani Ivana Gašparoviča. Je zakladateľom hospodárskej organizácie Úrad pre národný rozvoj SR (2001), ktorej je generálnym manažérom, predsedom OZ Slovensko naše a členom SSN. Je autorom viacerých odborných komentárov a venuje sa publikačnej činnosti. Podniká v oblasti zahraničného obchodu, v realitnej činnosti a development Green man, ďalej ako poradca pre média a politický marketing. Je členom medzinárodného klubu podnikateľov.

  Súčasne patrí k významným kultúrnym osobnostiam šoubiznisu na Slovensku. Je producentom, vlastníkom práv programu Repete a interpretom melodických šlágrov a ľudovej piesne. Držiteľom mnohých Zlatých platní za predaj nosičov. Vlastníkom vydavateľstva Slovak Records a Jakubec Production Music. Okrem toho podniká v cateringu a agentúrnej činnosti. Vo voľnom čase sa venuje filmovej produkcii, réžii a herectvu. Je spoluvlastníkom súkromnej televízie na Slovensku.

 • PhDr. Martin Jakubec, PhD.
  Program pre občanov

  1, Funkčné úrady • Zlepšenie spolupráce všetkých orgánov v kraji, vyššia miera spolupráce medzi magistrátom, starostami a krajom • Zefektívniť prácu zamestnancov úradu • Bezplatné poradenské centrá pre občanov

  2, Hospodárenie kraja • Auditom a podrobnou analýzou hospodárenia predošlého vedenia župy dosiahnuť úsporu • Zamerať sa na projekty a žiadosti zo strany občanov BSK, ktoré márne čakajú na realizáciu

  3, Revitalizácia domovov dôchodcov • Výrazná snaha o zlepšenie životnej úrovne seniorov • Vyššie dotácie pre domovy dôchodcov • Budovanie centier voľného času pre našu najstaršiu generáciu

  4, Šport a kultúra • Budovanie nových športovísk v kraji • Obnova a podpora fungujúcich športovísk • Organizovanie kultúrnych podujatí pre občanov

  5, Doprava • V koordinácii s hlavným mestom zabezpečiť plynulosť dopravy • Maximalizovať budovanie cyklotrás • Elektrofikácia dopravy a koridorov

  6, SMART región • Posunúť Bratislavský samosprávny kraj smerom dopredu a spraviť z neho región inteligentných riešení

 • PhDr. Martin Jakubec, PhD.
  Tlačová konferencia

  1.Martin Jakubec, okrem toho, že je podnikateľom a poradcom v oblasti médií, interpretoma producentom v oblasti populárnej hudby, majiteľom práv na program Repete® zastupujúcispevákov slovenských šlágrov, má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Fakultemasmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metóda v Trnave a na Fakulte masmédiíPaneurópskej vysokej školy v Bratislave so zameraním na politický marketing. V nedávnomčase absolvoval školenia pre manažérov štátnych orgánov na Inštitúte Roberta Schumanav Rakúsku a na Inštitúte zahraničného obchodu a vzdelávania v Bratislave a od roku 2001vedie hospodársku organizáciu Úrad pre národný rozvoj SR a vedie OZ Slovensko naše.Publikuje odborné články a publikácie na tému regionálny rozvoj, kultúra na Slovensku,mediálna politika a bezpečnostná politika.

  2. Martin Jakubec v rámci svojej 15 ročnej bohatej kultúrnej a osvetovej činnosti mámožnosť stretávať sa s množstvom obyčajných ľudí po celom Slovensku, v regiónochvypočuť ich názory a zdieľať ich starosti, ktorých je v súčasnosti nemálo. Pri týchto diskusiáchobčania oceňujú i jeho empatiu i snahu aspoň radou pomôcť pri riešení ich problémov.Rad bežných občanov, ale aj priateľov z podnikateľských kruhov začali Martina Jakubcavyzývať pre vstup do politiky. Empatia a záujem pomôcť riešiť problémy radových občanovje hlavnou motiváciou Martina Jakubca pre vstup do politického života. Opierajúc sao národné princípy a zápal pre národnú identitu a smerovanie hrdého Slováka, ktorý chcebyť alternatívou pre voličov v nastávajúcich voľbách v najbližších rokoch. Jeho primárnymcieľom bude integrácia nových sympatizantova voličov v prospech strany, získať na svoju stranu mladých voličov ktorí zápasia o svojubudúcnosť , strednej generácii vytvoriť vhodné podnikateľské prostredie a výhody, a staršejgenerácii a seniorom dopriať dôstojnú jeseň života a sociálne výhody nie len v starostlivostio nich.

  3. Najbližšie voľby na Slovensku budú voľby do VÚC. Martin Jakubec má záujem do týchtovolieb vstúpiť ako kandidát na župana bratislavského kraja. Začal kontaktovať odborníkovpre oblasť regionálnej politiky s cieľom pripraviť tím pre vytvorenie kompaktného programu.O tomto zámere informoval aj niektoré parlamentné subjekty, ktoré však momentálne majúspustené rolety. Preto sa rozhodol kontaktovať mimoparlamentné politické subjekty.Jeho cieľom nie je kúpiť hotovú politickú stranu, ale má zámerom do strany vstúpiťa aktivitou sa presadiť do pozície lídra.

  4. Za najvhodnejší subjekt pokladá bez škvrny zaťaženú, stredo - ľavú politickú stranuNárodná Koalícia, ktorú v roku 2014 založil Sergej Kozlík, bývalý člen slovenskej vládya poslanec Národnej rady a Európskeho parlamentu. Táto mimoparlamentná strana jenástupkyňa Strany demokratického Slovenska. Má 1700 členov a je v regiónoch zastúpená20 starostami a primátormi a takmer 350 poslancami v obecných zastupiteľstvách.V parlamentných voľbách vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nekandidovala.Po konzultáciách s predstaviteľmi strany sa Martin Jakubec stal členom Národnej Koalíciea bude kooptovaný do funkcie podpredsedu strany pre stratégiu a médiá. Zároveň zaujmemiesto krajského koordinátora strany pre bratislavský kraj. Na sneme Národnej Koalíciev marci 2017 sa bude uchádzaťo pozíciu lídra a predsedu strany.

  5. Martin Jakubec chce do politiky vložiť svoju energiu, skúsenosť v komunikácii s ľuďmi,znalosti zo štúdií a z praktického života, ale i z kontaktov s občanmi a podnikateľmi.Chcel by byť politikom korektnej dohody a komunikácie v dobrej viere, čo dnes v slovenskejpolitike chýba. Odbornosť v politike pokladá za prvoradú a začína zostavovať odborné tímypre voľby do samosprávnych krajov, a to nielen pre ten bratislavský. Tieto tímy v priebehučasu presunú váhu svojej pozornosti o poschodie vyššie – na úroveň štátnych inštitúciía parlamentu. Kandidátku Národnej Koalície pre krajské voľby chce otvoriť aj pre členoviných mimoparlamentných strán a nestraníkov.

  Niektoré politické princípy- Skutočnými reformami musia prejsť všetky oblasti života spoločnosti. Verejné financiev zdravotníctve, školstve, infraštruktúre, obrane sa míňajú neefektívne, značnú časťprostriedkov v systéme si skryte privlastňujú veľkí hráči- v čase, keď bohatí sú stále bohatšími a chudobní chudobnejšími daňový systém by malzostať progresívny, pri nižšom zdaňovaní ľudí s nižšími príjmami, malých a strednýchpodnikov a živnostníkov, pri vyššom zdanení bánk a regulovaných monopolných odvetví.Zdroje získané z lepšieho výberu zatiaľ stále žalostne nízkeho výberu DPH by mali viesťku znižovaniu odvodov. Tieto sú na Slovensku nadpriemerne vysoké a brzdia rastpracovných miest a platov- výraznou zmenou musí prejsť sociálny systém, ktorý umožňuje ľuďom vyhýbať sa práci,riešiť treba nedostatok lacných nájomných bytov, ktorý redukuje mobilitu pracovnej sily,na Slovensku kvitne práca načierno, starostlivosť o odkázaných spoluobčanovje nedostatočná- Európska únia predstavuje spoločenstvo európskych národných štátov, ktoré využívajúnajmä výhody jednotného trhu a voľného pohybu tovarov, kapitálu a občanov. Právomocibruselskej byrokracie musia byť primerané a efektívne regulované. EÚ musí posilniť svojuvlastnú obrannú stratégiu- V podmienkach súčasnej imigračnej krízy Európa musí oveľa efektívnejšie chrániť svojehranice. Pokiaľ sa nedosiahne jednotný a účelný postup, na prechodný čas sa musiarešpektovať aj mimoriadne opatrenia ohrozených krajín, ako je budovanie plotova prísnejšie hraničné kontroly. Masovú migráciu je treba prioritne riešiť tam, kde vzniká.

 • PhDr. Martin Jakubec, PhD.
  "O 106 na plný plyn"

  Kontakt:
  obcan@poslanecnrsr.sk

  Nápíšte mi, čo Vás zaujíma. Teším sa na Vaše námety, otázky a postrehy. Ďakujem

  PR a vzťahy s verejnosťou
  Ing. Katarína Kollárová 0902 200 500

 • PhDr. Martin Jakubec, PhD.
  Stretnutia s občanmi


 • PhDr. Martin Jakubec, PhD.
  Kandidát na poslanca do NR SR

 • PhDr. Martin Jakubec, PhD.
  Kandidát na poslanca do NR SR

 • PhDr. Martin Jakubec, PhD.
  Kandidát na poslanca do NR SR

 • PhDr. Martin Jakubec, PhD.
  "Plnou parou vpred"

  "PhDr. Martin Jakubec, PhD. sa uchádza o Vašu verejnú podporu a kandiduje za poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020".

  Som jeden z Vás.
  V Bratislave žijem od malička a som srdcom, hrdý Slovák.
  Zaujímam sa o verejné dianie nie len z pozície mladého človeka, ale aj mediálne známej osoby, aktivistu a zástupcu kultúrnej obce na Slovensku. Poznáte ma, stretávam sa s Vami, spievam Vám. Mojím záujmom je byť k Vám ešte bližšie. Preto chcem obhajovať záujmy Vás, všetkých Slovákov. S tímom šikovných a múdrych ľudí sa nám podarí vybudovať z o Slovenska, ešte krajšiu krajinu. Spojme sa a ukážme, že nám na ňom naozaj záleží.

  Bez Vás to sám nedokážem.

  Uchádzam sa o Vašu priazeň a dôveru ako samostatne nezávislý občiansky kandidát.