Dnes sa pozriem na stav spoločnosti, úlohu vlády, navrhovaný nový model na zamedzovanie korupcie vo všetkých sférach. Pojem korupcia pochádza z latinského „currumpere“ a znamená v preklade „skaziť“. Čo sa dá ešte skaziť viac?

Predstavujem Vám širšiu analýzu stavu spoločnosti mojim pohľadom. Keďže pôsobím ako odborný poradca pre politický marketing a komunikáciu v medzinárodnej organizácii ICOCRIM v boji proti korupcii a klientelizmu, zaujal som aj na viacerých zahraničných vedeckých konferenciách k téme svoje stanovisko.

Slovo „skaziť“ je naozaj výstižným vyjadrením tohto javu v spoločnosti. Korupcia dokáže skaziť všeobecný záujem v prospech určitej skupiny, či jednotlivca. Korupcia ovplyvňuje spoločenskú mienku o politike, dokáže skaziť dobré meno a morálku. Dôsledky korupcie majú často negatívny dopad nielen na jednotlivca či malú skupinu ľudí, ale často na celú spoločnosť. Korupcia negatívne ovplyvňuje imidž štátu a jeho dôveryhodnosť. Následkom takéhoto správania je často nepriaznivý dopad na ekonomiku štátu, na medzinárodný obchod na spoločenské a politické dianie v krajine. Slovensko je podľa Transparency International na 66. mieste zo 183 hodnotených krajín vo vnímaní korupcie. V rámci európskej únie je hodnotenie Slovenska ešte horšie. Žiaľ nachádzame sa v rebríčku na 5. mieste, horšie skončili už len Taliansko, Rumunsko, Grécko a Bulharsko.

Klientelizmus alebo „old boys club“ je ďalším negatívnym javom v demokratickej spoločnosti. Tento konflikt záujmom sa zväčša objavuje u verejných činiteľov ale v podstate zasahuje všetky skupiny spoločnosti. Ide o rodinkárstvo, uprednostňovanie určitých ľudí a skupín a prerozdeľovanie funkcií, pracovných pozícií, tovaru či služieb. Slovensko je žiaľ príkladným predstaviteľom krajiny s vysokou mierou klientelizmu. Objavuje sa na všetkých úrovniach a v celej spoločnosti. Je to akosi zakorené v Slovákoch, možno je to dôsledok neblahej minulosti štátu a predošlého zriadenia. Avšak dôvody na ospravedlnenie už dávno nemáme. Žijeme už 23 rokov v demokratickej spoločnosti, avšak akosi nie sme schopní začať aj demokraticky uvažovať a sa tak správať.

Klientelizmus a korupcia ohrozuje našu krajinu  a našich ľudí. Kapitalistické zriadenie so sebou prináša veľkú mieru slobody ale aj miesto pre zvýhodňovanie a špekulácie. Slovensko sa ocitlo v situácii a dobe, v ktorej nastal obrovský úpadok základných morálnych hodnôt. Ľudia sú posadnutí majetkami a chcú zbohatnúť, za každú cenu si získať niečo z „koláča“. Rovnako často sa stretávame s túžbou po moci, ktorá je silnejšia ako túžba po slobode a morálke. Niet však čo Slovákom zazlievať. Viac ako 700 000 ľudí žije na hranici chudoby a ďalší obrovský počet ľudí sa k tejto hranici blíži. Nejde teda o nič iné ako o boj o holý život a prežitie. Sme schopní urobiť čokoľvek len aby naša rodina, naše deti boli zabezpečené a žili lepšie ako my. Čo ich však našim správaním učíme? Budú naše deti naozaj v blahobyte šťastnejšie?

Chudoba je živnou pôdou pre korupčné správanie a klientelizmus. Čím viac sa naša vláda snaží udržať minimálnu mzdu na hranici, ktorá už nie je znesiteľná, tým viac sa objavuje v ľuďoch strach, obavy a snaha o prežitie na úkor ostatných hodnôt. Dôkazom sú aj krajiny tretieho sveta, kde pod vplyvom obrovskej chudoby vznikla anarchia a boj o holé prežitie medzi najvplyvnejšími a najbohatšími skupinami ľudí.  Niekedy sa hanbím za svoju krajinu a ľudí a niekedy Slovákov obdivujem. Hanbím sa keď sa naše korupčné škandály dostávajú do médií v zahraničí a ničia tak obraz našej krajiny a o našich ľuďoch. Slovensko je plné extrémov a stredná vrstva ľudí na Slovensku neexistuje. Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa zväčšuje. Žije sa tu ťažko. Koho to však zaujíma? Obdivujem Slovákov ako dokážu vyžiť z tak mála a predsa sa nepostaviť čelom vláde a ich nezmyselným rozhodnutiam.

Martin Jakubec: Stav korupcie je deštrukčný!

Je dávno známym faktom, že korupcia by sa mala urgentne na Slovensku riešiť a kroky k náprave by mali byť v účinnosti. Aké sú teda navrhované stratégie? Čo sa v praxi skutočne deje? Existujú efektívne a reálne riešenia  v boji proti korupcii na Slovensku? Aký je negatívny efekt medializácie korupčných škandálov? V koho prospech je táto medializácia  vytváraná?

Otázok je mnoho. Odporúčaní na boj s korupciou je tiež nespočetné množstvo. Tak ako je možné, že Slovensko je stále považované za krajinu s vysokou mierou úplatkárstva a korupčných afér?
Podľa odporúčaní Transparency International, našou snahou by malo byť dosiahnutie väčšej transparentnosti. Musím spomenúť, odporúčania Transparency International a ich riešenia, ktoré vo svojom základe ponúkajú určité riešenia ale aj miesto pre vznik ďalšej korupcie:

1. Ustanoviť inštitút pre dohľad nad financovaním straníckych aktivít, lobing a neustála kontrola majetku politikov.
Tento krok je veľmi dôležitý a prispel by k určitej kontrole moci a definovaní, kto sa môže stať politikom a za akých podmienok. Dnes nám politici predkladajú svoje majetkové priznania, ktoré sú vždy plné rozporov a prekvapení (napr. výhry v lotérii). Tento systém by mal zahŕňať (podľa www.politikaopen.sk) aj informácie o výhodách vyplývajúcich z funkcie, informácie o majetkových hodnotách, záväzkoch a právach, získané dary a sponzorstvo, informácie o blízkych osobách, dôležité stretnutia, pracovné cesty, podujatia, konferencie a školenia, informácie o blízkych spolupracovníkoch atď. Miesto pre vznik ďalšej korupcie vidím v samotnom inštitúte pre dohľad nad financovaním – Kto by mal takýto inštitút reprezentovať?
Určitá vyššia kontrola politiky v USA prebieha aj vďaka slobodným médiám, informáciám o majetkových pomeroch politikov on-line, aj vďaka mimovládnym organizáciám pôsobiacim ako „watch-dog“, priznaním darov vo verejnom majetkovom , či priznaním časovo regulovaný prechod z verejnej funkcie do súkromného sektora.

2. Odpolitizovať verejný sektor.
Odpolitizovať verejný sektor je jedna z najnáročnejších úloh, ktoré stoja pred nami. Je dávno známe, že z novým politickým riadením sa mení aj predstavenstvo vo verejných funkciách. Takéto konanie je dôkazom vysokého klientelizmu na Slovensku a má nepriaznivý dopad na činnosť verejného sektora, rozbehnuté projekty a schopnosť dotiahnuť veci do konca. Jedným z následkov politizovania verejného sektora je predražovanie projektov, ich nedokončenie včas a únik financií. Riešením by mohlo byť zverejňovanie informácií o politickej nominácii vo verejnej správe, on-line register vyšších úradníkov vo verejnej správe s informáciami o ich zamestnávateľoch pred a po práci vo verejnom sektore. Bolo by zaujímavé si prečítať curriculum vitae niektorých našich vysokých úradníkov, určite by sme sa pobavili a neboli s týmito informáciami spokojní. Zaujímavý návrh sa ponúka v možnosti finančne oceniť ľudí, ktorí prispejú k ušetreniu verejných financií. Dôležitá je psychologická a právna ochrana nahlasovateľov korupcie a klientelizmu.

3. Zriadiť inštitúciu na dohľad nad dodržiavaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
V tomto smere už boli vykonané určité kroky, napr. zverejňovanie informácií o obstarávaní v štátnej správe, či slobodný prístup občanov k informáciám o hospodárení ich mesta či obce podľa Zákon č. 211/2000 Z. z. Tieto kroky napomohli k väčšej transparentnosti o hospodárení s verejnými prostriedkami a tiež odhalili neefektívne hospodárenie a korupciu. Prispeli k lepšej informovanosti ľudí. Pokračovanie v ďalších návrhoch by mohlo mať rovnako pozitívny dopad, napr. zriadenie funkcie informačného komisára ako v iných krajinách.

4. Mať väčší dohľad nad súdnictvom a políciou.
To, že súdnictvo na Slovensku je v katastrofálnom stave, to tu ďalej uvádzať nebudem. Avšak existujú riešenia, ktoré by mohli prispieť k lepšiemu súdnemu systému. Súdnictvo potrebuje prejsť kompletnou reštrukturalizáciou. Mal by sa zverejniť a zjednotiť pracovný čas sudcov (napr. práca z domu) a ich výkonnosť, znížiť administratívne zaťaženie sudcov, čo by mohlo viesť k flexibilnejšiemu a rýchlejšiemu pracovaniu súdov. Potrebné by bolo zaviesť register ďalšej pracovnej činnosti sudcov alebo ich zmluvne obmedziť v inej pracovnej činnosti. Užitočným by bolo stransparentniť súdne povolenia na odpočúvanie, za akých okolností bolo nariadené, aké boli výsledky vyšetrovania, ako dlho boli osoby odpočúvané a ku koľkým odsúdeniam to prispelo. Malo by sa zamedziť zneužívaniu disciplinárnych konaní a výberové konania na posty sudcov. Vo všeobecnosti však súdnictvo na Slovensku by malo prejsť celkovou zmenou (napr. vstup verejnosti do činnosti súdov) aby sa dosiahla lepšia efektívnosť v ich práci.

5. Zdravotníctvo
Zdravotníctvo sa nachádza na prvom mieste v uplatňovaní úplatkárstva a korupcie na Slovensku. Tento problém je celoplošný a je potrebné sa zamerať nielen na zdravotnícke zariadenia ale aj na fungovanie zdravotných poisťovní a celkové financovanie zdravotníctva. Odvody občanov Slovenskej republiky do zdravotných poisťovní sú neprimerane vysoké v porovnaní s úrovňou lekárskej starostlivosti. Otázne je aj navrhované riešenie jednej centrálnej zdravotnej poisťovne. Riešeniami pri ozdravení zdravotníctva by mohli byť: vybudovanie užívateľského portálu pre pacientov, zverejnenie zoznamu nárokov definovaných v rámci solidarity, povinný výpis poisťovní  pre pacientov  zo zoznamom a cenami lekárskych úkonov, liekov atď.

6. Sprísniť možnosť verejných funkcionárov či inštitúcií podávať žalobu na ochranu osobnosti proti médiám.
V rámci slobode o informáciách by sa malo umožniť aby médiá mohli slobodne a beztrestne zverejňovať pravdivé informácie o verejných funkcionároch a korupčných kauzách. Malo by byť ponechaným na svedomí funkcionára, ktorý je zapletený v korupčnej kauze, či svoj post opustí.

Fenomén korupcie a klientelizmu verzus médiá ja ďalšia otázka, ktorá sa objavuje v diskusiách a na blogoch. Korupcia je téma, na ktorú veľmi často poukazujú na Slovensku médiá ale aj organizácie, ktorých záujmom je odhaľovať korupčné škandály a prispievať tak k väčšej transparentnosti. Ako však média prispievajú k odhaľovaniu korupcie na strane jednaj a  stimulácii a rozširovaniu korupcie na strane druhej? Aby mohli médiá prispievať k odhaleniu korupcii musia byť nezávislé, majetkové pomery médií musia byť transparentné, novinári musia mať legislatívne garantovanú slobodu prejavu, profesionalita novinára by mala byť legislatívne ale aj eticky všeobecne známa, nástroje PR ako napr. lobing musia byť rovnako legislatívne ale aj eticky definované. V našej spoločnosti sa objavil termín tzv. „lojálnych médií“, čo je ďalší negatívny fenomén, ktorý nás prekvapil. Súkromné médiá sú financované z reklamy, dnes ich využívajú politické záujmové skupiny s ekonomickými prioritami.

Verejnoprávne médiá na tom nie sú o nič lepšie. Dodnes je financovanie Slovenskej televízie a rozhlasu veľmi netransparentné a problematickým sa stáva obmedzenie politického vplyvu.

Nezávislosť médií môže byť ohrozená aj prostredníctvom distribúcie, u nás na trhu je najväčším distribútorom Slovenské telekomunikácie, i keď nie sú monopolom, majú obrovské zastúpenie na trhu. Tlak so strany majiteľa médií, či zamestnávateľa je často na novinára resp. redaktora priveľký a radšej sa nepopulárnej témy vzdá. Ďalším problémom je tlak záujmových skupín. Novinár sa tak nachádza v postavení kde sa rozhoduje, či si finančne prilepší alebo príde o miesto či pracovné zaradenie. Problematiku korupcie a médií je potrebné chápať v celospoločenskom kontexte. Morálne hodnoty sú dennodenne spochybňované. Naštartovanie procesu boja proti korupcii je ťažké vo všetkých oblastiach a médiá spoločne so zdravotníctvom a súdnictvom budú asi tie najcitlivejšie. Dôležitým v boji proti korupcii a klientelizme je vznik rôznych neziskových organizácií, občianskych združení a mimovládnych organizácií. Tie by mali byť podporované verejnosťou vo svojej činnosti, aby aj naďalej odhaľovali škandály a kauzy našich politikov a funkcionárov. Je to len v našom záujme aby vznikali aj ďalšie organizácie fungujúce ako „watch dog“ resp. strážny pes a prinášali informácie zo zákulisia vlády, úradov či médií.

Martin Jakubec – neštandardný politik pre ľudí

Edukácia obyvateľstva môže prispieť aj k zlepšeniu morálky, spravodlivé potrestanie vinníkov a odhaľovanie káuz môže dodať ľuďom chýbajúce sebavedomie. Práve toto sebavedomie je dôležité preto aby sa ľudia nebáli odmietať a odhaľovať korupčné správanie a klientelizmus. Vyššia životná úroveň prispieva k lepšiemu povedomiu a záujmu o spoločenské dianie. Edukácia by mala začínať už v školskom veku a príkladnými by mali byť rodičia. Je potrebné odstrániť skepsu v ľuďoch, dať im možnosť na lepší život a viac zainteresovať bežných ľudí do spoločenského diania, cez informovanosť, vznik komunít a lokálnych informačných centier. Malo by byť v záujme nás všetkých aby sa tieto ideáli stali reálnymi. Dôležitý je záujem a angažovanosť verejnosti. Boj proti korupcii spočíva v jej predchádzaní a v jej potláčaní. Slovensko sa zaviazalo k boju proti korupcii ratifikáciou viacerých medzinárodných zmlúv a dohovorov. Ich presné znenie je v Zbierke zákonov. Je aj na nás, občanoch Slovenskej Republiky aby sme aktívne prispievali k odhaľovaniu korupcie, aby sme neprispievali za žiadnych okolností ku klientelizmu a korupčnému správaniu, edukovali svoje deti a okolie a stali sa morálne a eticky vyspelými obyvateľmi Európskej Únie.