1. Akú máte predstavu a aké konkrétne kroky máte v pláne podniknúť pre podporu rozvoja cyklotrás na území BSK?

Momentálne nemáme vybudované základné cyklotrasy cez Bratislavu a okolie. Žiaľ, všetci vieme, že najlepšie sa bikuje v Rajke a v Rakúsku. V Bratislave cyklotrasy nie sú vybudované, ale sú len nakreslené na chodníkoch. Preto pohyb peších a cyklistov  Bratislave a okolí sa stáva pomerne adrenalínovou záležitosťou.

Cyklistika v kraji  je prioritou môjho volebného programu.Chcem spolu s občanmi – a cyklistami  sledovať transparentnosť  a efektívne vynakladaných  peňazí. Mesto Bratislava a BSK vzájomne v tejto oblasti nespolupracujú. Vedenie mesta a BSK presadzujú hlúposti,  ako vyznačenie okruhu – pruh pre cyklistov Starého Mesta alebo trasu na Starohájskej. Cez mesto má tiež prechádzať európska cyklistická cesta z Nórska do Grécka.

Všetci vieme, že  BSK čerpá na cyklotrasy či na bikesharing státisíce eur  až milióny eur eurofondondov  a z Integračného regionálneho operačného programu, no nakoniec len namaľujú na chodník akože cyklotrasy  olejovými farbami. Aj preto sú v Bratislave cyklisti dosť arogantní, lebo sú dezorientovaní. Nechtiac  križujú aj miesta, kde nemajú čo hľadať.

Urobím všetko, aby  sa skvalitnilo 25 km existujúcich a čoraz intenzívnejšie používaných skutočných vyhradených cyklistických chodníkov (v prepočítaní na počet obyvateľov by mala mať Bratislave rádovo viac cyklistických trás).

Požiadam kontrolné orgány prehodnotenie efektívnosti BSK  vynakladania  miliónov  v eur na cyklodopravu. Zruším obmedzenia, aby cestujúci nebol  povinný zakúpiť si pre svoj bicykel dovozný cestovný lístok v hodnote 0,35 eur. ale cestujúci s byciklom by cestoval bez poplatku.

 

2.   Čo si myslíte o projekte integrovanej dopravy BSK, tak ako je dnes v súčasnej podobe?

Projekt integrovanej dopravy hodnotím kladne. Budem koordinovať ďalšie etapy spriehľadnenia a zmien v tarifnej, dopravnej a informačnej oblasti spoločnosti  Bratislavská integrovaná doprava, a.s. tak, aby obyvatelia menej cestovali svojimi osobnými autami a šetrili životné prostredie.

Nie som presvedčený o takom veľkom počte tarifných zón, ako je doteraz. Rovnako  nie je vytvorený jednotný informačný systém pre všetky prepravné subjekty na území BSK. Sú rezervy pri označovaní vozidiel, pri on-line dopravných informáciách na cestovanie a orientáciu v dopravnom systéme. Preverím toky financovania a platieb v Bratislavskej integrovanej doprave a softwarových firiem, ktoré poskytujú tu služby riešenia.

Preverím efektívnosť konzultačných štúdií, akými boli „Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja“ ktoré stáli státísíce eur a svojou výpovednou schopnosťou  neposlúžili potrebám dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja.

Kto žil v Londýne, určite pozitívne hodnotí platené zóny vstupu vozidiel do stredu tohto megapolisu.  Inými slovami, v strede Londýna takmer nevidíte súkromné autá, lebo platia ohromné sumy vstupu do zón na deň. Určite budem presadzovať zóny vstupu voziediel do Bratislavy. teda vstup súkromnýc vozidiel centra Bratislavy musí byť spoplatňovaný.

 

3. Ste s ním spokojný alebo vidíte možnosti na jeho zlepšenie?

Problémy v bratislavskej doprave sa nevyriešia dokiaľ, nebude existovať v Bratislave  obdoba viedenského S-Bahnu,  teda doprava na tratiach, ktoré nebudú zdieľané s automobilovou dopravou.

Žiaľ, na Ministerstve dopravy už tak pätnásť rokov leží projekt zahustenia železničných zastávok na území Bratislavy.

 

4. Ste za rozširovanie električkových tratí na území Hlavného mesta SR? (v kooperácii s mestom)

Jednoznačne. V koncepciách  Smart City v európskych metropolách  majú električky v rámci udržateľnej mestkej mobility svoje kľúčové miesto.  Kto žil v Dubline, vie ako rýchloelektrička  prebehne za pár minút celou mestskou  aglomeráciou.

 

5. Ak áno, akým spôsobom?

Je mi ľúto, že vízia električkovej dopravy sa u pána Freša a Nesrovnala scvrkáva na  lanovkovú eufóriu developerov (prepojenia Mlynských Nív s Lidom).  Považujem za  časovo nereálnu druhú etapu dokončenia električkovej trate v Petržalke do r.2020.  Žiaľ, ani mesto Bratislava, ani súčastné vedenie  BSK nemajú jasnú reálnu koncepciu   električkovej dopravy v našom meste a kraji.

Ak by existovala  koľajová sieť zopár staníc kopírujúca oba strany Karpát s „ nohou“ v Petržalke – v tvare veľké „Y“, tka potom by sa za pár minút spojilo celé mesto. Šlo by o pár staníc. Napríklad,  dve-tri  stanice v  Petržalke, na cez Dunaj, stanica ako Nivy,  Centrum, Nové Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Rača, Vajnory, ďalej stanica  Karlova Ves, Dúbravka a Devínska- Stupava.  Tak by bolo odstránených väčšina   problémov bratislavskej dopravy.  V tom vidím svoju prioritu svojich snáh. Je to tímový beh viacerých ministerstiev a samosprávy.

 

6. Z pozíce BSK udelujete licencie pre regionálnych dopravcov v kraji. dnešným trendom je aj vo verejnej doprave prechod od naftových agregátov k elektrickým alebo vodíkovým, ci iným alternatívnym druhom.

Minulý rok v lete bol v Bratislave  „7. Európsky summit regiónov a miest “. Po prvý raz  sa takýto  summit so silným zastúpením regiónov a miest Západnej Európy predstavil  v Strednej a vo Východnej Európe. Sumit  pod gesciou predsedu Európskeho výboru regiónov pána M.Markkulu z Fínska jasne prezentoval,  ako bude  vyzerať koncepcia inteligetného mesta a trvalo udržateľného regiónu.

Osobne som  rád,  že  členovia z môjho volebného  tímu mali možnosť nadviazať priame kontakty na  Sumite euroregiónov z oblastí Smart City,  ako je informačný systém parkovacích zón- smart parking, logistike, autonómne vozidlá vo verejnej doprave, energetická efektívnosť budov, zelená budovy, inteligentné verejné osvetlenie vízia smart ciest (smart roads)a podobne.

Žiaľ pán Frešo tu neprezentoval silnú víziu BSK ako premeniť inováciu z informačných technológií a digitalizácie do potenciálu bratislavského  regiónu. Vyhodnotil len plány kohéznej politiky a čerpania štrukturálnych fondov. Stánok BSK bol skorej stánkom turistických bedekerov po Bratislave a okolí než silný a realizovateľné vízie.

 

7. Máte nejakú predstavu kedy by mohli po cestách BSK jazdiť a poskytovať služby prepravcovia, ktorí budú využívať nové moderné technológie ako napríklad autobusy na elektrický pohon?

Súčasné vedenie BSK nemá startupy z oblasti čistejšej a ekologickejšej dopravy (elektrických vozidiel s palivovými článkami). S tým súvisí aj súčasná absencia politiky  licencovania BSK pre nových alternatívnych prepravcov s elektrickými alebo vodíkovými článkami technológiou

Ja a môj tím chápeme nutnosť takýchto startpov v kraji, a potrebu budovania  infraštruktúry dobíjania elektrických vozidiel na batérie.  Práve takéto  startupy či firmy pomôžu zlepšiť kvalitu ovzdušia. Musíme výraznejšie preferovať energiticky pasívne budovy,  eko-busy aj pri vstupoch  do plánovaných platených zón Bratislavy, selektovať labelingom ekologicky nezávadnú e-mobilitu.

 

8. Pripúšťate, že by druh pohonu mohol byť rozhodujúci faktor pri zazmluvňovaní takýchto dopravcov v budúcnosti?

Sumit ako  bol „ 7. Európsky summit regiónov a miest “.  mi dal odpoveď na preferenciu licencovania  nových alternatívnych dopravcov v našom kraji: Tá môže efektívne nákladovo riešiť okrem osobných e-vozidiel aj e-dodávky, e-busy či kamióny z oblasti čistej a ekologickej dopravy v kraji.

 

9. BSK má v správe stredné školy, regionálne cesty, sociálne a zdravotnícke zariadenia.

Táta otázka má pre mňa veľa podtém a časovaných mín. Osobne očakávam, že BSK  pri  správe stredných škôl, regionálnych ciest, sociálne a zdravotnícke zariadenia prinenie na svetlo veľa  insider informácií, ktoré ma môžu  zoskočiť až šokovať, pre ich netransprarentnosť a cynickú chamtivosť.

V rámci Bratislavy pre polmilióna obyvateľov je  mizivý počet samosprávnym krajom prevádzkovaných zariadení.  Celkovo mala župa vo všetkých svojich svojich  zariadeniach pre seniorov ku koncu roka  iba mierne nad  200  miest.  Bratislavský kraj  a jeho sociálne služby sú práve jednou z mála župných kompetencií a verejných služieb s ktorými môže suverénne narábať. Napríklad, starnutie obyvateľstva  v BSK ide ruka v ruke s akútnym nedostatkom sociálnych služieb a zariadení  pre seniorov. Premiestniť odkázaného človeka desiatky kilometrov od jeho bydliska, je komplikované pre neho a často  i pre jeho blízkych, kvôli odlúčeniu i návštevám.  Tým skôr  by preto malo platiť, že ak niektorú z kompetencií vykonávajú, mali  by  ju realizovať  v dostatočnom rozsahu a kvalite.

Pokiaľ  viem, žiadny konkrétny nový projekt zariadenie pre seniorov zásadnejšieho  zvýšenia kapacity  v BSK predložený nebol ani sa v posledných rokoch  nerealizoval.  Pri nedostatku kapacít dostupných verejných zariadení sociálnych služieb však na druhej strane existuje v oblasti stredného školstva prebytok kapacít a budovy patriace župe, ktoré sa tento účel používali, vo viacerých prípadoch zívajú prázdnotou.

Pritom logicky  by malo platiť, že ak má bratislavská  župa budovy, ktoré nevie využiť na pôvodný účel, mala by si ich snažiť použiť na výkon inej svojej kompetencie. A tak sa  menšie budovy, ktoré kedysi slúžili ako školy mohli a môžu zmeniť na zariadenia sociálnych služieb.  Kľudne by to mohli byť aj útulnejšie  zariadenia komunitného charakteru. Zatiaľ  tak nik na župe nekonal.

Pri ďalšom zvyšovaní počtu miest pre deti,  je vytváranie nových miest v existujúcich prevádzkovaných budovách materských a základných škôl a ich areáloch  výrazne lacnejšie ako budovanie úplne nových materských škôl alebo  rekonštrukcia zdevastovanej  stavby  a naviac nové miesta vieme tak  rozmiestniť rovnomernejšie po celom kraji.

Nepovažujem  za reálne, aby sme každú chátrajúcu budovu  v župe zachraňovali alebo búrali  z rozpočtu.   Prial by som si, aby župa budovy,  ktoré dostala do vienka pri svojom vzniku nielen udržiavala  v takom  stave, aby. používala ich na výkon svojich kompetencií  v prospech obyvateľov kraja.

Budem pozorne sledovať efektivitu vynakladaných zdrojov, konktrétne, ako spoločnosť Regionálne cesty , a.s. spravuje a uržduje  cesty II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej dĺžke viac ako 500 km. Budem sledovať činnosť spoločnosti Regionálne cesty , a.s. Ich  čerpanie  dotácií a  ako zabezpečujú  plnenie štátnej koncepcie diaľnic a ciest zosúladenej s koncepciou BSK o plnení úpravy, údržby a obnovy ciest, komunálnych službieb.

10. Budete hľadať ako župan riešenia, ktoré budú vždy v prospech živostného prostredia? (ako napríklad, zelené strechy, zateplovanie, znižovanie  emisií, využívanie BEV, EV, FCV automobilov vo firmách v pôsobnosti BSK)

Spektrum úloh ktoré obsahuje koncepcia „Smart City“ je témou viacerých reálnych riešení a výziev od globálych IT firiem ako IBM, Oracle, SAP. Smart City koncept je pomerne silno rozpracovaný Európskou komisiou, úspešne realizovaných projektov  Smart City regiónov  (Holandsko a Španielsko). Ak vyhrám voľby župana BSK , potom budú úlohy a riešenia  výziev Smart City bude pre mňa a môj tím našim každodenným bojovým poľom.