Som presvedčený, že moje kritické stanovisko k návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017, ktoré som zverejnil v médiách zastavilo bezbrehé míňanie peňazí nastavené v pôvodnom  návrhu.

V konečnom rozpočte na rok 2017 bola znížená úroveň výdavkov o 20 miliónov euro a odstúpilo sa od nehorázneho zadlženia kraja. Predstavím Vám teraz svoj pohľad na župu a návrhové riešenia po mojom prípadnom zvolení do funkcie župana BSK.

Pôsobnosť samosprávnych krajov nie je zanedbateľná. Kraje majú kompetencie v oblasti regionálnych pozemných komunikácií, železníc, cestnej dopravy, zdravotníctva, sociálnej pomoci, školstva, telesnej kultúry, činnosti divadiel, múzeí a galérií, cestovného ruchu, územného plánovania a ďalších.  Mnohí obyvatelia si v každodenných starostiach možno ani neuvedomujú, kde všade sa ich rozhodnutia vyšších samosprávnych celkov dotýkajú. Ale určite je mnoho občanov, ktorí majú s činnosťou samosprávneho kraja skúsenosti, či už pozitívne alebo negatívne, ktorí vedia kde sú problémové miesta.

1. Bratislavský vyšší územný celok je ako loď, ktorá síce pláva, ale nemá presne vytýčený kurz. Na stránkach VÚC je publikované dlhodobejšie programové zameranie existuje len pre oblasť Cestovného ruchu,  s víziou do roka 2020 a Regionálneho stredného školstva do roka 2018. Ďalšie dôležité sektory spadajúce do kompetencie VÚC majú publikované buď neaktuálne programové vízie alebo ich nemajú publikované vôbec, čo zamedzuje verejnej kontrole činnosti VÚC.

VÚC publikuje neaktuálne programové zameranie pre oblasť  Sociálnych služieb (2010-2014), kde aj došlo k niektorým pozitívnym posunom najmä s starostlivosti o odkázaných občanov, pre oblasť  Zdravotníctva a humánnej farmácie, pre oblasť  Kultúry a pre oblasť Mládeže a športu.  Úplne absentujú dlhodobejšie programové zámery pre kľúčovú oblasť Dopravy, oblasť Podpory malého a stredného podnikania, oblasť Zahraničných vzťahov a Európskych záležitostí. To nesvedčí o dlhodobej koncepčnej práci VÚC a o značnej miere improvizácie tohto orgánu. Zdá sa, akoby vedenie župy zavesilo po voľbách v roku 2013 koncepčné uvažovanie na klinec.

2. Úrad samosprávneho bratislavského kraja pracuje so zdrojmi na úrovni 140 milión eur, mesto Bratislava s čiastkou 280 milión eur, s desiatkami miliónov eur disponujú ďalšie obce a mestá bratislavského kraja. Značná časť týchto prostriedkov  je účelovo viazaná na krytie zákonných záväzkov a kompetencií VÚC, obcí a miest. O to viac je preto dôležité, aby VÚC v jednotlivých oblastiach pracoval koncepčne, s dlhodobou prepracovanou víziou. Táto predstava VÚC musí byť úzko previazaná so zámermi miest a obcí bratislavského kraja, v tom samozrejme predovšetkým s hlavným mestom Bratislavou. V realizácii tejto spolupráce existujú značné rezervy, čo bolo možné sledovať najmä pri zavádzaní bratislavskej integrovanej dopravy (ktorá je určite sama o sebe chvályhodným, aj keď oneskoreným a neúplným projektom), pri riešení niektorých zámerov v rámci územného plánu či rekonštrukcii cestnej siete. Absenciu efektívneho vyjednávania je cítiť aj vo vzťahoch s vrcholovými orgánmi štátnej správy, najmä pokiaľ sa jedná o rozvoj dopravnej, železničnej infraštruktúry a zdravotníckych zariadení. Príkladom je aj zlyhávajúci projekt bratislavskej Filiálky ako nosnej časti bratislavskej integrovanej dopravy alebo nejasná pozícia VÚC pri rozhodovaní o diaľničnom obchvate Bratislavy.

3. Situácia v doprave bude gordickým uzlom v živote Bratislavy a Bratislavského kraja v ďalšom funkčnom období.  O to viac prekvapuje, že bratislavský VÚC doposiaľ nepublikoval žiadnu ucelenú predstavu, ako sa chce s dôsledkami tejto výstavby, spojenej s masívnymi výlukami a odstávkami dopravy vysporiadať.  Určite bude nutné otvoriť koncepciu stredného školstva s prihliadnutím na potrebu výraznejšie implementovať duálne vzdelávanie, či cieľavedomé riešenie zdravotníckych zariadení v kraji.

4. V priebehu nasledovného obdobia predstavím odborné tímy, ktoré sa zamerajú na definovanie koncepčných východísk v jednotlivých oblastiach života bratislavského VÚC, a to s prihliadnutím aj nauvažované  zámery vlády a predstavy obcí a miest ležiacich na území VÚC. Tieto budeme prezentovať ako súčasť kampane pre voľby do VÚC. Kto budú moji protikandidáti v danej etape neriešim – budem na krajské voľby dobre pripravený a chcem občanov a voličov presvedčiť svojim programom.

Ako prvé po prípadnom zvolení za župana urobím:

1.Okamžite riešiť rozpočet bratislavského kraja na rok 2018, ktorý bude v novembri  v koncovej fáze. Už pri schvaľovaní rozpočtu VÚC na rok 2017 som cez médiá poukázal na skrytý zámer súčasného vedenia kraja navýšiť výdavky kraja o 20 miliónov eur s použitím domáceho a zahraničného úveru, pričom tieto zdroje mali byť nesystémovo použité na opravy a rekonštrukcie. Došlo by k výraznému zvýšeniu zadlženia kraja. Pod verejným tlakom VÚC od tohto kroku v konečnom rozpočte na rok 2017 ustúpilo, avšak bude treba prísne dohliadnuť návrh rozpočtu na rok 2018.

2. Je potrebné urgentne rozpracovať koncepcie sociálneho rozvoja kraja, starostlivosti o seniorov, rozvoj predškolských zariadení  a voľnočasových  zariadení pre deti a mládež, kde dlhodobejšia vízia VÚC po roku 2013 úplne absentuje. Tieto koncepcie je potrebné previazať so strednodobým rozpočtovým plánom na roky 2018-2020.

3. Situácia v doprave bude gordickým uzlom v živote Bratislavy a Bratislavského kraja v ďalšom funkčnom období.  Bratislavský VÚC doposiaľ nepublikoval žiadnu ucelenú predstavu, ako sa chce s dôsledkami tejto výstavby, spojenej s masívnymi výlukami a odstávkami dopravy vysporiadať. Vypracovanie, odkomunikovanie a realizácia konkrétneho riešenia bude absolútne urgentnou úlohou.